logo

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen Marcel en de klant.

2. Offertes

Offertes van Marcel zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die de klant heeft verstrekt. Indien deze informatie onjuist blijkt te zijn, behoudt Marcel zich het recht voor om de offerte aan te passen of te herroepen.

3. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Marcel en de klant komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door Marcel of door de feitelijke uitvoering van de opdracht.

4. Prijzen en betaling

De prijzen van Marcel zijn exclusief BTW en andere heffingen. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is de klant in verzuim en is Marcel gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen.

5. Levering en uitvoering

Marcel zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Aansprakelijkheid

Marcel is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de uitvoering van de opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. Marcel is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Marcel geleverde producten en diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en merkrechten, berusten bij Marcel of diens licentiegevers. Het is de klant niet toegestaan om deze rechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marcel te gebruiken of te verveelvoudigen.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Alle geschillen tussen Marcel en de klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Marcel.

9. Geschillen

Alle geschillen tussen Marcel en de klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Marcel.

10. Wijzigingen

Marcel behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het moment van publicatie op de website van Marcel.

11. Slotbepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om een vervangende bepaling overeen te komen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.